Langsiktig plan 2020 - Norge

Med støtte fra Kulturrådet skal det utarbeides en langsiktig plan for Primus, KulturNav og DigitaltMuseum og andre løsninger som ønskes utviklet som del av porteføljen til KulturIT. Planarbeidet vil omfatte en bred kartlegging av museenes behov i sektoren, analyse av behovene og fastsettelse av mål og konkretisering av målene i prioriterte tiltak for de første tre årene.

Referansegruppe

For å sikre en bred forankring i museumssektoren vil planarbeidet skje i samarbeid med en referansegruppe bestående av: 

 • KulturIT AS v/Jon Birger Østby (leder av referansegruppen) 
 • Anno Museum AS v/Espen Skjærbakken 
 • Jærmuseet v/Berit Bass 
 • Lillehammer museum v/Helge Sognli
 • Museene i Sør-Trøndelag AS v/Sissel Guttormsen
 • Stiftelsen Nordiska museet v/Sven Rentzhog
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum v/Morten Reitan
 • Norges museumsforbund, Seksjon for forskning v/Kristin Øye Gjerde
 • Norges museumsforbund, Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer v/Vibece Salthe
 • Norges museumsforbund, Seksjon for samlingsforvaltning v/Henrik Smith
 • Norges museumsforbund, Seksjon for immateriell kulturarv v/Heidi Richardson
 • Norges museumsforbund, Samisk museumslag v/Ellen Bals

Prosjektleder fra KulturIT er Stian Nybru

Overordnet framdriftsplan

2015
Oppstart - Utarbeide rammer for prosjektet og etablere referansegruppe (desember)

2016
Milepæl 1 - Kartlegging klar (ultimo mai)
Milepæl 2 - 1. utkast analyse klar (medio juni)
Milepæl 3 - 2. utkast analyse klar (medio september)
Milepæl 4 - Høringsutkast klar til utsendelse (15. januar 2017)

2017
Milepæl 5 - Høringsfrist 1. mars
Milepæl 6 - Plan ferdigstilt 1. april