Langsiktig plan 2017 - 2020

KulturIT har med støtte fra Kulturrådet utarbeidet en langsiktig plan for fellesløsningene som inngår i eKultur. Planen gir forankring og retning for videreutviklingen av eKultur.

Planarbeid og målsettinger

Planarbeidet ble gjennomført som en åpen prosess der alle museene ble invitert til å komme med innspill. I tråd med ønsker fra Kulturrådet skisserer planen hovedlinjene i videreutviklingen av Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt og Minne frem til 2020. 

Formålet med eKultur er å skape et helhetlig, digitalt økosystem for formidling, forvaltning, forsking og fornying i museene. Prioriterte satsingsområder og tiltak i planen er utformet på bakgrunn av kartlegging av museenes behov. Konkretisering av tiltak vil skje i årlige produktplaner i tråd med de økonomiske rammer og føringer som foreligger. Rammene er i hovedsak Kulturrådets tilskudd, lisensinntekter og spleiselagsprosjekter mellom museene.


Langsiktig plan og årsplaner finner du her

Referansegruppe

For å sikre en bred forankring i museumssektoren har arbeidet med langsiktig plan 2017-2020 foregått i samarbeid med en referansegruppe bestående av:

 • KulturIT AS v/Jon Birger Østby (leder av referansegruppen) 
 • Anno Museum AS v/Espen Skjærbakken 
 • Jærmuseet v/Berit Bass 
 • Lillehammer museum v/Helge Sognli
 • Museene i Sør-Trøndelag AS v/Sissel Guttormsen
 • Stiftelsen Nordiska museet v/Sven Rentzhog
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum v/Morten Reitan
 • Norges museumsforbund, Seksjon for forskning v/Kristin Øye Gjerde
 • Norges museumsforbund, Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer v/Vibece Salthe
 • Norges museumsforbund, Seksjon for samlingsforvaltning v/Henrik Smith
 • Norges museumsforbund, Seksjon for immateriell kulturarv v/Heidi Richardson
 • Norges museumsforbund, Samisk museumslag v/Ellen Bals