1. Personopplysninger i eKultur

Her finner du en detaljert gjennomgang av personopplysninger som lagres i eKultur og ansvarsforholdene rundt dem. Personer kan i hovedsak ha to ulike roller i eKultursystmene, som brukere av systemene eller som omtalt i systemene.

Brukere

Du kan møte eKultursystemene som bruker enten fordi du oppsøker en av nettjenestene i eKultur som privatperson, eller fordi du jobber i et museum som bruker eKultur som verktøy. Noen av funksjonene og tjenestene i eKultur krever at du (eller eventuelt museet du jobber i) registrerer noen opplysninger om deg selv. Opplysningene faller i tre kategorier:

• Opplysninger om personer som besøker nettjenestene i eKultur uten å logge seg inn - heretter privatpersoner

• Opplysninger om privatpersoner som etablerer brukerkontoer på nettjenestene DigitaltMuseum, KulturNav og Minner - heretter private brukere

• Opplysninger om museumsansatte som etablerer brukerkontoer som del av sitt profesjonelle arbeid - heretter profesjonelle brukere

Omtalte personer

ICOM (International Council of Museums) definerer et museum som følger:

Et museum er en permanent, allmennyttig institusjon i samfunnets og samfunnsutviklingens tjeneste som er åpen for publikum. Et museum samler inn, konserverer, forsker og formidler og stiller ut materielle og immaterielle kilder til kunnskap om mennesker og miljø for studieformål, utdanning og underholdning.

Museene samler og forvalter altså store menger personopplysninger som en del av sitt samfunnsoppdrag. Mye av det ligger i eKultur, både internt i Primusdatabaser og - dersom det ikke er restriksjoner på å publisere opplysningene - på nett i de andre delsystemene. Den siste kategorien personopplysninger i eKultur omfatter denne typen opplysninger om personer knyttet til samlingene og som dokumenteres i systemene - heretter omtalte personer.

I det følgende kan du lese om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de hentes inn, hvem som er behandlingsansvarlig for opplysningene og hvem som er databehandler.